Về mặt pháp lý cho việc sử dụng các trang web của Yacht Trans dòng

 1. Bản quyền
  Trang web này và nội dung của nó là bản quyền của © Yacht Trans dòng 2015. Tất cả các quyền.

Tất cả các quyền liên quan đến việc thiết kế và nội dung của trang web này được tổ chức bởi Yacht Trans dòng. Sao chép và tải các trang web hoặc các bộ phận của nó được phép sử dụng cá nhân của người sử dụng chỉ. Các nội dung của các trang của trang web này chỉ cho thông tin của bạn nói chung và chỉ sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không báo trước. Trong bất kỳ trường hợp sao chép hoặc sử dụng vì mục đích thương mại, đặc biệt là truyền chống lại thanh toán, Không được phép.

Bất kỳ phân phối lại hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị cấm khác hơn là những điều sau đây:

Bạn có thể in hoặc tải về một địa phương chiết xuất đĩa cứng cho cá nhân và phi thương mại sử dụng của bạn. Bạn có thể sao chép các nội dung cho bên thứ ba cá nhân để sử dụng cá nhân của họ, nhưng chỉ khi bạn đã chấp nhận website là nguồn của vật liệu

Bạn có thể không, ngoại trừ với ý bằng văn bản của chúng tôi cho phép, phân phối hoặc khai thác thương mại các nội dung. Bạn cũng không thể truyền tải nó hoặc lưu trữ nó trong bất kỳ trang web khác hoặc hình thức khác của hệ thống thu hồi điện tử.

 1. Thu, sử dụng và truyền dữ liệu cá nhân
  Khi bạn truy cập trang web Yacht Trans dòng, máy chủ web của chúng tôi sẽ tự động lưu các địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, các trang web bạn đang truy cập chúng từ, các trang web mà bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và các ngày tháng và thời gian truy cập.

Dữ liệu cá nhân khác chỉ được lưu nếu người dùng đang dạy chúng ta làm như vậy, ví dụ:. cho một đăng ký, E-mail, cuộc thi, thông qua một số liên lạc- hoặc hình thức tỷ lệ điều tra. Yacht Trans dòng không vượt qua trên các dữ liệu cá nhân của khách truy cập vào trang web của chúng tôi cho các bên thứ ba, trừ khi chúng tôi được yêu cầu để làm như vậy bởi những khách thăm.

Bạn có thể không, ngoại trừ với ý bằng văn bản của chúng tôi cho phép, phân phối hoặc khai thác thương mại các nội dung. Bạn cũng không thể truyền tải nó hoặc lưu trữ nó trong bất kỳ trang web khác hoặc hình thức khác của hệ thống thu hồi điện tử.

 1. Từ chối trách nhiệm pháp lý
  Mặc dù hết sức chăm sóc đã được thực hiện khi biên dịch trang web này, lỗi hoặc sự không chính xác vẫn có thể xảy ra. Yacht Trans Lines là không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin và nội dung của các trang web hoặc bất kỳ hậu quả phát sinh từ việc sử dụng các thông tin và nội dung. Thông tin và nội dung này được cung cấp chỉ cho mục đích quảng cáo và không ràng buộc pháp lý. Không có sự kiện chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả hoặc thiệt hại, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hay lợi nhuận phát sinh từ, hoặc liên quan, việc sử dụng các trang web này.

 

 1. Luật áp dụng / địa điểm
  Pháp luật độc quyền của Đức áp dụng cho việc sử dụng các trang web Yacht Trans dòng. Địa điểm tổ chức cho tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng các trang web là, với điều kiện là khách hàng là một thương gia, Hamburg, Đức.

 

Bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào có thể tồn tại hoặc có thể phát sinh trong tương lai sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Đức và chỉ có tòa án Đức có thẩm quyền.

(Tính đến ngày 2015)

Quản lý, Yacht Trans dòng – © 2015 – ALL RIGHTS RESERVED

Yacht Trans dòng – của bạn vận chuyển du thuyền Công ty cho toàn cầu vận chuyển du thuyền

0
Phần
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone